نهال آلوچه (گوجه سبز) پیوندی اصفهانی

نهال آلوچه (گوجه سبز) پیوندی اصفهانی