نهال گردو خوشه ای و بومی

نهال گردو خوشه ای و بومی