نهال گردو خوشه ای و پیوندی

نهال گردو خوشه ای و پیوندی