گل کروپسیس f1 دائمی پاکتی و ریشه پر

گل کروپسیس f1 دائمی پاکتی و ریشه پر