دروس فلسفه و عرفان نظری

آیه الله سید محمد موسوی درچه ای

 دروس صوتی فلسفه و عرفان

درس 21

شهود تام حق؛ نهایت درجات عشق است.

 دروس صوتی فلسفه و عرفان

 دروس صوتی فلسفه و عرفان

 دروس صوتی فلسفه و عرفان

درس 24

 دروس صوتی فلسفه و عرفان

درس 25

 دروس صوتی فلسفه و عرفان

درس 26

 دروس صوتی فلسفه و عرفان

درس 27