قیمت نهال اَفرا پاکتی ریشه پر      

قد :  ۲ متر به بالا

۱۰۰۰ نهال موجود