ریشه لخت : نهالی که در زمستان به خواب میرود میتوان بدون اینکه ریشه آنرا داخل خاک گلدان گذاشت، بصورت ریشه لخت در فاصله زمانی محدود از نهالستان به مکان مقصد منتقل کرد و کاشت . که در اینصورت بخشی از هزینه های آن کاسته می شود.

 

نهال گلدانی یا پاکتی : نهال هایی هستند که ریشه آنها را داخل گلدان یا پاکتهای نایلونی قرار میدهند تا در هر فصلی از سال بتوان آنها را کاشت و هرگاه ریشه داخل خاک گلدان رشد کند به آن ریشه پر گفته میشود.